"химия, физика и технология поверхности"  2009

 

Содержание

 

Стр.

Предисловие 

  3

Теория химического строения и реакционной способности поверхности.

Моделирование процессов на поверхности.

 

1.

КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ ЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ С ПОВЕРХНОСТЬЮ КОМПОНЕНТОВ АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ

В.И. Богилло

         

  4

2.

ДО ПИТАННЯ ПРО САМООРГАНІЗАЦІЮ ДИНАМІЧНИХ СТРУКТУР У НЕРІВНОВАЖНИХ ХІМІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМАХ

О.І. Гічан, Л.Г. Гречко

         

 15

3.

КИНЕТИЧЕСКОЕ И КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ  РАЗЛОЖЕНИЯ  H2O2 НА КЛАСТЕРАХ  Cn, Pdm И Cn/Pdm.  

Куць В.С., Герасимюк И.П., Тарасенко Ю.А. 

 25

4.

      КОЛИВАЛЬНІ СТАНИ КИСНЮ НА ГРАНІ (111) СИЛІЦІЮ

М.І. Теребінська, В.В. Лобанов, А.Г. Гребенюк

         

 37

5.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА НА ТРАВЛЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ Cd1-xMnxTe РАСТВОРАМИ Н2О2–НІ–ВИННАЯ КИСЛОТА 

З.Ф. Томашик, Р.А. Денисюк, В.Н. Томашик, А.С. Чернюк, В.И. Грыцив, Л.И. Трищук

         

 43

6.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СФЕРИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Л.Б. Лерман, М.А. Лющенко, Я.С. Сухоруч

 51

Физико-химия поверхностных явлений.

Медико-биологические аспекты поверхностных явлений  

7.

ХІМІЧНО АКТИВНІ КРЕМНЕЗЕМНІ НАПОВНЮВАЧІ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ

Ю.М. Больбух 

          

 55

8.

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ “ βЦИКЛОДЕКСТРИН - п‑АМИНОБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА” 

Н.В. Роик, Л.А. Белякова

         

 69

9.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ С НИТРАТАМИ КАДМИЯ (II) И РТУТИ (II) 

Л.А. Белякова, Д.Ю. Ляшенко, А.Н. Швец

          

 80

10.

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНУ ТА БЕНЗЕНУ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ 

І.М. Трофимчук, Д.Ю. Ляшенко, Л.О. Бєлякова

           

 87

11.

Адсорбция  АКРИДИНА на поверхности высокодисперсного кремнезема

Н.Н. Власова, Л.П. Головкова, Н.Г. Стукалина

         

 93

12.

АДСОРБЦИЯ БЫЧЬЕГО СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗЕМА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ТРИМЕТИЛСИЛИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

И.В. Сиора, Н.Ю. Клименко, Н.П. Галаган, В.М. Богатырев

         

 98

13.

Влияние поливинилпирролидона и полиоксиэтилена на адсорбцию белков на поверхности нанокремнезема

А.П. Василенко, Н.В. Гузенко, М.Л. Малышева, Е.Ф. Воронин

           

 111

14.

Совместная адсорбция воды и органических веществ в порах кремнезема Gasil 200DF 

В.В. Туров, В.М. Гунько, С.В. Керусь, Дж. Блиц

         

 119

15

СОРБЦИЯ ИОНОВ U(VI) НА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ СЛОИСТЫХ СИЛИКАТАХ

Т.И. Денисова, В.Ю. Тобилко, Л.Н. Спасенова, Н.Н. Цыба, Б.Ю. Корнилович

         

 130

16.

Особливості формування цинкових каталізаторів синтезу вінілацетату на основі носіїв з модифікованого активного вугілля

Хоанг Кім Бонг, Хоанг Хю Бінх, М.Т.Картель, О.М.Тьомкін 

         

 138

17.

УГЛЕРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ МИКРО- И НАНОКРЕМНИЯ: ПРОГРЕСС КРЕМНИЕВЫХ АНОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

С.П. Куксенко, Ю.А. Тарасенко, И.О. Коваленко, Н.Т. Картель

          

144

18.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГИДРОФОБИЗОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

Г.Е. Павлик, В.А. Покровский, Б.Г. Мисчанчук, А.Г. Гирченко

         

154

19.

ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ КОМПАТИБІЛІЗОВАНИХ СУМІШЕЙ ПОЛІПРОПІЛЕН/СПІВПОЛІАМІД

Н.М. Резанова , М.В. Цебренко, І.А. Мельник ,О.О. Сап’яненко, Л.С. Дзюбенко

         

164

20.

ГИДРАТАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ КВЕРЦЕТИНА И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

В.В. Туров, В.М. Гунько, В.Н. Барвинченко, А.А. Ругаль, А.А. Турова, Т.В. Федянина

         

169

21.

фізико-Хімічне обґрунтування складу та клінічні дослідження пародонтальної пасти на основі системи кверцетин-мірамістин-силікс

В.М. Барвінченко, Н.О. Ліпковська, Л.І. Чепель, Т.В. Федяніна

         

181

22.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛИПОСОМ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

С.П. Туранская, В.В. Туров, П.П. Горбик

         

189

Наноматериалы и нанотехнологии

23.

Нанофотокатализ: физико-химические аспекты формирования коллоидных полупроводниковых фотокатализаторов

А.Л. Строюк, А.И. Крюков, С.Я. Кучмий

         

215

24.

ФОТОСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ РОЗКЛАД ТЕТРАЦИКЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ В ПРИСУТНОСТІ ПЛІВОК КРЕМНЕЗЕМУ, МОДИФІКОВАНИХ НАНОЧАСТИНКАМИ Ag І Au

Г.Р. Яшан, О.П. Ліннік, Г.М. Єременко, Н.П. Смірнова          

246

25.

Формирование, физико-химические и антибактериальные свойства стабилизированных наноструктур серебра на поверхности дисперсного кремнезема

Ю. Муха, А.М. Еременко, Н.П. Смирнова, Г.И. Корчак, А. Михиенкова, И.С. Чекман 

         

255

26.

Оптичні Властивості нанорозмірних плівок TiO2/ZrO2/SiO2 та TiO2/ZrO2/SiO2/Au, одержаних золь-гель методом

Н.В. Вітюк, І.С. Петрик, О.П. Ліннік, Н.П.Смірнова,Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш

  

267

27.

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ТА ОПТИЧНЕ ПОГЛИНАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ І СКЛА ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЯ, ЛЕГОВАНОГО ІОНАМИ СРІБЛА ТА МАНГАНУ

М.В. Ігнатович

         

273

28.

ОКСИДНИЙ Cu-Co-Fe КАТАЛІЗАТОР ОКИСНЕННЯ СО НА НОСІЇ ІЗ НАНОВОЛОКОН КАРБІДУ КРЕМНІЮ 

О.В. Іщенко, П.М. Силенко, Т.М. Шкода, А.В. Яцимирський, А.М. Шлапак

         

279

29.

МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ТИТАНАТА БАРИЯ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФАЗЕ 

Б.М. Горелов, В.А. Зажигалов, Е.В. Koтенок, С.Н. Maхно, В.В.Сидорчук, С.В.Халамейда

         

284

30.

НАНОКОМПОЗИТЫ МXOY/SiO2 НА ОСНОВЕ ПИРОГЕННОГО

КРЕМНЕЗЕМА И АЦЕТАТОВ Ni, Mn, Cu, Zn, Mg

В.М. Богатырев, Л.И. Борисенко, Е.И. Оранская, М.В. Галабурда 

         

294

31.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТОВ CeO2/SiO2

К.С. Кулик, Н.В. Борисенко

         

303

32.

МАГНІТНІ НАНОКОМПОЗИТИ Fe3O4/SiOТА ІМУНОСОРБЕНТИ НА ЇХ ОСНОВІ

Л.С. Семко, Л.П. Сторожук, П.П. Горбик

         

311

33

СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО–ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МАГНЕТИТУ, МОДИФІКОВАНОГО МЕЗО-2, 3-ДИМЕРКАПТОСУКЦИНОВОЮ КИСЛОТОЮ

Д.Г. Усов, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, О.М. Кордубан, П.П. Горбик 

         

320

34

Електро- та теплофізичні властивості СИСТЕМИ поліпропілен – Вуглецеві нанотрубки

О.М. Гаркуша, С.М. Махно, Г.П. Приходько,  Ю.І. Cеменцов, М.Т. Картель

         

328

35

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ МОДИФІКОВАНИХ КИСНЕМ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК НА ЇХНІ ЕЛЕКТРОННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А.Й. Сенкевич, Є.О. Ковальська, С.Я. Бричка, А.В. Бричка, М.Т. Картель

         

330

36

МОДИФІКУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК АКРИЛАТАМИ

Г.С. Гунько, Ю.М. Больбух, Г.П. Приходько, В.А. Тьортих

         

343

37

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА ЭЛЕКТРОДЕ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

И.Г. Сидоренко 

         

351

Хроника

 

70-річчя професора В.О. Покровського

 

359