(1)
Vasilenko, A. P.; Guzenko, N. V.; МаlyshevaM. L.; Voronin, E. F. Effect of Polyvinylpyrrolidone and Polyoxyethylene on Proteins Adsorption on Nanosilica Surface. Poverhn. 2009, 111-118.