VASILENKO, A. P.; GUZENKO, N. V.; МаlyshevaM. L.; VORONIN, E. F. Effect of polyvinylpyrrolidone and polyoxyethylene on proteins adsorption on nanosilica surface. Surface, n. 15, p. 111-118, 2 Aug. 2009.