[1]
A. P. Vasilenko, N. V. Guzenko, МаlyshevaM. L., and E. F. Voronin, “Effect of polyvinylpyrrolidone and polyoxyethylene on proteins adsorption on nanosilica surface”, Poverhn., no. 15, pp. 111-118, Aug. 2009.