Подання

Положення про авторські права

 

Договір про передачу авторських прав

м. Київ «___»_____________ 201__ р.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України як засновник та видавець збірника «Поверхня» (далі - «Видавець») в особі директора академіка НАН України М.Т. Картеля, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів))

(далі - «Автор»), з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір про наступне:

1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виняткові права на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

включно права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами, у будь-якій формі і будь-якими способами.

2. З моменту підписання цього Договору (за умови прийняття Статті «до друку») Видавцеві належить виняткове право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

3. Ця передача авторських прав здійснюється на весь термін дії авторського права на вказану Статтю і має силу на території всіх країн світу.

4. Видавець набуває право вільно передавати і ліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

5. Всі копії Статті, як паперові, так і електронні, мають містить інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

6. В разі якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття Статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, причому авторські права повертаються Автору.

7. Видавець підтверджує збереження за Автором наступних прав:

- патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методики, описані в Статті;

- права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

- права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

8. Автор гарантує, що ця Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікацію не передавались іншим видавництвам.

9. Автор гарантує, що ця Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів в своїй Статті, що охороняються авторським правом.

10. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

11. Дія цього Договору, всебічно неврегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

12. Всі доповнення, додатки, акти складаються сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

13. Цей Договір складено в двох примірниках українською або англійською мовами, тексти яких аутентичні, по одному для кожної із Сторін. В разі виникнення розбіжностей, перевага надається тексту українською мовою.

14. Реквізити та підписи Сторін:

Автор (П.І.Б., підпис)

___________________________________

___________________________________

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

___________________________________

___________________________________

вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164, Україна

___________________________________

___________________________________

Директор Інституту,

академік НАН України

___________________________________

___________________________________

М.Т. Картель

 ____________________________

Договір про передачу авторських прав(    ) Відомості про авторів (  )

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього збірника; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам