"Поверхня"  2012, Вип.4(19)

Зміст

 

Стр.

Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні.

Моделювання процесів на поверхні.

1.

КВАНТОВОХІМІЧНИЙ КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ПРИ ДОСЛІДЖЕННІАДСОРБЦІЇ ДЕЯКИХ НІТРОСПОЛУК НА ПОВЕРХНІ ГРАНІ {100} α-КВАРЦУ

О. Цендра, Л. Горб, В. Лобанов, Є. Лєщинський

           

 

 

7

2.

ТОЧНІ АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ В ТЕОРІЇ БРОУНІВСЬКИХ МОТОРІВ І НАСОСІВ

 Т.Е. Корочкова, Н.Г. Шкода, А.А. Чєрнова, В.М. Розенбаум

            

 

19

3.

ТЕРМОЛІЗ ГІСТАМІНУ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ

                 Є.М Дем’яненко, А.Г. Гребенюк, В.В. Лобанов,

Б.Б. Паляниця, Т.В. Кулик

              

 

36

4.

ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВИХ СТАНІВ  СТРУКТУРИ  МЕТАЛ–ДІЕЛЕКТРИК–НАПІВПРОВІДНИК

О.О. Гаврилюк, В.Є. Клименко, О.Ю. Семчук 

              

 

 

52

5.

КВАНТОВОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОТОЛІТИЧНОЇ  РІВНОВАГИ ГІСТАМІНУ  ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ПОВЕРХНЕЮ КРЕМНЕЗЕМУ

А.А. Кравченко, А.Г. Гребенюк, В.В. Лобанов, Є.М. Дем’яненко

             

 

 

57

6.

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙМАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ БАГАТОШАРОВІХ ВУГЛЕЦЕВИХНАНОТРУБОК

В.І. Канєвський, В.М. Розенбаум 

             

 

 

61

7.

КВАНТОВОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙВЗАЄМОДІЇ РІЗНИХ ТИПІВ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗАМІНОКИСЛОТАМИ

А.М. Дацюк

               

 

 

82

Фізико-хімія поверхневих явищ 

8.

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ,ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МОРФОЛОГІЯ ТАФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ДІОКСИД ТИТАНОВИХ  ПЛІВОК, МОДИФІКОВАНИХ ЕТАНОЛАМІНАМИ ЯК ДЖЕРЕЛОАЗОТУ

О.П. Ліннік, Н.О. Шестопаль, Н.П. Смірнова, А.М. Еременко, A. Станкулеску, M. Сокол

            

 

 

 

91

9.

ВПЛИВ СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ І ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ НА БУДОВУ ГІДРАТНОГО ПОКРИВУ КРЕМНЕЗЕМУ, АДСОРБЦІЙНО МОДИФІКОВАНОГО ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ

В.В. Туров, В.М. Гунько, А.П. Угнівенко, Т.В. Крупська,В.М. Барвінченко, Є.М. Пахлов

            

 

 

 

99

10.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ РІЗНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА ПОВЕРХНІ ХІМІЧНОМОДИФІКОВАНИХ КРЕМНЕЗЕМІВ

Е.С. Яновська 

      

 

 

113

11.

 КИСЛОТНО-ОСНОВНЕ ТИТРУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХБАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК 

Г.С. Гунько, Є.О. Ковальська, Ю.М. Больбух,

 Є. Шкварек, Я. Скубішевська-Зієба

            

 

 

 

126

12.

ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАТАЛІЗАТОРІВ,НАНЕСЕНИХ НА ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ, ДЛЯ КИСНЕВИХ ЕЛЕКТРОДІВ  ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

І.О. Слободянюк, М.О. Данилов, І.А. Русецький, Г.Я. Колбасов 

            

 

 

 

134

13.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ АМОРФНОГО КОНДЕНСАТУ ZrO2-6,5% Y2O3, ОТРИМАНОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИМ ВИПАРОВУВАННЯМ І ОСАДЖЕННЯМ У ВАКУУМІ, ПРИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБЦІ

Ю.П. Зайцев, Б.О. Мовчан, О.І. Оранська, Г.Г. Дідікін, С.Е. Литвин, С.М. Романенко

              

 

 

 

 

142

14.

ТЕРМІЧНЕ ТА ХІМІЧНЕ МОДИФІКУВАННЯ ПРИРОДНИХ  МОРДЕНІТІВ ЯК МЕТОД ОТРИМАННЯ НОВИХ ЦЕОЛІТНИХ

МАТЕРІАЛІВ

Г.П. Цінцкаладзе, Л.Г. Епрікашвілі, Т.Н. Кордзахія,П.М. Нанікашвілі, Т.В. Шарашенідзе

               

 

 

 

153

15.

Протонна провідність та релаксаційні процеси в системі вода – пірогенний алюмокремнезем, модифікований поліетиленгЛіколем

Л.С. Андрійко, В.І. Зарко, В.М. Гунько

                

 

 

160

16.

КОМБІНОВАНІ СОРБЕНТИ НА ОСНОВІ БАВОВНЯНОГО ВОЛОКНА ТА ФЕРОЦІАНІДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ

В.В.Галиш, М.Т.Картель, А.А.Ніколайчук, І.Н. Андрусишина

                  

 

 

168

17.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНОГО СТАНУ ГУМУСОВИХ РЕЧОВИН ЦІЛИННИХ ГРУНТІВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ МЕТОДОМ ДЕСОРБЦІЙНОЇ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ

Б.Б. Паляниця, М.Ф. Бережняк, О.Л. Тонха,К. Ласло, А. Меніхард, А. Тот, О.А. Дудік, Т.В. Чернявська, Т.В. Кулик

                  

 

 

 

174

Наноматеріали і нанотехнології 

18.

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНI ВЛАСТИВОСТI ВУГЛЕЦЬ-НЕОРГАНІЧНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ C/MXOY/SiO2

 С.Н. Махно, В.М. Богатирьов, О.І. Оранська, В.М. ГунькоП.П. Горбик, Р. Лебода, Я. Скубішевська-Зіеба

              

 

 

 

186

19.

ВПЛИВ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ЛОКАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУМУ ОКРЕМИХ НАНОКЛАСТЕРІВ Ge НА Si, ДОСЛІДЖЕНИХ МЕТОДОМ ПРОВІДНОЇ АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ

М.Ю. Рубежанська

                 

 

 

 

193

20.

КОМПОЗИТИ ПОЛІПРОПІЛЕН – ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель, С.М. Махно, Ю.Є. Грабовський, О.М. Алєксєєв, Т.М. Пінчук-Ругаль

                   

 

 

 

203

21.

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУР Ag2S/CdS

О.В. Котенок, С.Л. Прокопенко, С.М. Махно, П.П. Горбик  

                    

 

 

213

22.

ВПЛИВ БАКТЕРИЦИДНОЇ НАНОДИСПЕРСНОЇ ДОБАВКИ Ag/SiO2  НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ МІКРОВОЛОКНИСТИХ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МАТЕРІАЛІВ

О.О. Сапсяненко, Л.С.  Дзюбенко, П.П. Горбик, М.В. Цебренко, І.А. Мельник

                   

 

 

 

219

23.

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА І МАГНІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОДОМЕННИХ НАНОЧАСТИНОК ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ

(Fe1-xCoх)Fe2O4

П.П. Горбик, І.В. Дубровін, М.В. Абрамов 

                 

 

 

232

24.

ВПЛИВ наночастинок Fe2O3 НА гідрофобні властивості кремнезему з адсорбованим ПОЛІМЕТІЛФЕНІЛСИЛОКСАНОМ

В. М. Богатирьов, М. В. Галабурда, М.В.Борисенко

                  

 

 

239

25.

ВЛАСТИВОСТІ АНСАМБЛІВ НАНОЧАСТИНОК МАГНЕТИТУ У СКЛАДІ МАГНІТНИХ РІДИН ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ОНКОТЕРАПІЇ

М.В. Абрамов, П.П. Горбик

                   

 

 

246

26.

СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТОКЕРОВАНИХ   АДСОРБЕНТІВ

С.П. Туранська, О.М. Камінський, Н.В. Кусяк, В.В. Туров, П.П. Горбик

                    

 

266

27.

СИНТЕЗ НАНОБЛОКІВ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ  З ГІДРОФІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Д.Б. Насєдкін, К.В. Войтко, О.М. Бакалінська, Ю.В. Плюто

                        

 

293

Медико-біологічні проблеми поверхні

28.

Детектування взаємодії вуглецевих нанотрубок з лІпосомами методом спінових зондів

 Л.В. Іванов, М.Т. Картель, О.А. Нардід

                

 

 

301

29.

ВЛАСТИВОСТІ НАНОБІОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ БІЛКА, ВИСОКОДИСПЕРСНИХ КРЕМНЕЗЕМУ ТА ТИТАНОКРЕМНЕЗЕМУ

Н.П. Галаган, Н.Ю. Клименко, О.А. Новікова

                    

 

 

306

30.

КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ вуглецевих нанотрубок і ВВЧ-вИПРОМІНЮВАННЯ НА сперматозоїди чоловіків У НОРМІ І ПАТОЛОГІЇ

Л.В. Іванов, М.Т. Картель, М.Й. Крамар, Н.Д. Колбун

                    

 

 

316

31.

ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПЛАЗМОЗАМІННИКІВ (ЕЛЕКТРОЛІТІВ І СОРБІТУ), НА АКТИВНІСТЬ  ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ХОЛІН ЕСТЕРАЗИ

В.В. Паєнтко, О.К. Матковський, Ю.В. Матрунчик,

Ю.Л. Зуб

                     

 

 

328

32.

ХарактеризаціЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ НАНОБІООБ'ЕКТОВ МЕТОДОМ спінових зондів

Л.В. Іванов, M.Т. Картель

                   

 

 

334

 

 Юбілеї

 

 

70-річчя доктора технічних наук Л.С. Семко

                        

 

349