"поверхня"  2009 ВиП.1 (16)

ЗМіст

       В связи с созданием научного журнала «Хімія, фізика та технологія поверхні”, соучредителями которого являются Национальная академия наук Украины и Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины, настоящий шестнадцатый выпуск сборника «Химия, физика и технология поверхности» выходит под новым названием «Поверхность» (свідоцтво № 15862-4334 Р від 27.10.2009 р.).

       В сборнике «Поверхность» планируется публиковать оригинальные научные и обзорные статьи, посвященные изучению химических, физических и биологических аспектов поверхностных явлений, адсорбции и химических реакций на поверхности твердых тел, синтезу новых адсорбентов, катализаторов и композиционных материалов. Особое внимание будет уделено работам молодых ученых и аспирантов. Следуя установившейся традиции, статьи в сборнике публикуются на украинском, русском или английском языке.

 

 

Стр

                                              Фізико-хімія поверхневих явищ

1

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ КАТІОНІВ Зd-ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ З СИЛАНОЛЬНИМИ ГРУПАМИ КРЕМНЕЗЕМУ.

Власова Я. М.

                           

4

2

ПРОЦЕСИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ДИПОЛЬНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ В СИСТЕМАХ БИЧАЧИЙ СИРОВАТКОВИЙ АЛЬБУМІН - НАНООКСИД - ВОДА.

Гунько В.М., Зарко В.И., Гончарук Е.В., Клименко Н.Ю.,
Галаган Н.П.

                           

14

3

АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ МІСТКОВИХ ПОЛІСІЛСЕСКВІОКСАНОВИХ КСЕРОГЕЛІВ.

Юрченко Г.Р., МатковськийO.K., Столярчук Н.В., Зуб Ю.Л.

                            

26

4

ВПЛИВ СТРУКТУРНО-АДСОРБЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІСИЛОКСАНОВИХ МАТРИЦЬ, ЩО МІСТЯТЬ В ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ 3-АМІНОПРОПІЛЬНІ ГРУПИ, НА АКТИВНІСТЬ АДСОРБОВАНОЇ УРЕАЗИ.

Погорілий Р.П., Гончарик В.П., КожараT.I., Зуб Ю.Л.

                            

35

5

ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СУМІШАХ ПОЛІПРОПІЛЕН/СПІВПОЛІАМІД.

Сап’яненко О.О., Дзюбенко Л.С.,Горбик П.П., Цебренко М.В.

                           

46

6

КОМПЛЕКСИ ВКЛЮЧЕННЯ “β-ЦИКЛОДЕКСТРИН - БЕНЗОЛКАРБОНОВА КИСЛОТА”: СТЕРЕОХІМІЯ, ТЕРМОДИНАМІКА КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ, СТІЙКІСТЬ, ТЕРМОСТАБІЛЬНІСТЬ.

Л. О. Белякова, Д.Ю. Ляшенко, А.Г. Гребенюк,Л. С. Дзюбенко

                          

58

7

ОЦІНКА ЕНЗИМОПОДІБНОЇ КАТАЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ СКН ТА КАУ.

Глевацька К.В., Бакалінська О.М., КартельМ.Т.

                          

70

8

ОДЕРЖАННЯ ТА ПОРУВАТА СТРУКТУРА СИНТЕТИЧНОГО АЗОТОВМІСНОГО ВУГІЛЛЯ НА ОСНОВІ СТИРОЛДИВІНІЛБЕНЗОЛЬНОГО СПІВПОЛІМЕРУ.

Жураеський С.В.,Картель М.Т., Ласло К., Тарасенко Ю.А.

                         

78

9

ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАХ «АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ - РОЗЧИН СПОЛУКИ БЛАГОРОДНОГО МЕТАЛУ».

Тарасенко Ю.О., Каленюк Г.О., Клименко В.Е., Куць B.C.

                         

87

10

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ, НАНОКРЕМНЕЗЕМУ ТА ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ГІДРАТАЦІЮ КРОХМАЛЮ.

Туров В.В., Гунько В.М., Барвинченко В.П., Турова А.А., 
Ругаль А.А., Горбик П.П.

                          

108

11

ЛАЗЕРНА ДЕСОРБЦІЙНА МАС-СПЕКТРОСКОПІЯ АКРИДИНОВИХ БАРВНИКІВ, АДСОРБОВАНИХ НА ПОВЕРХНІ ПЛІВОК ТіО2 ТА SіО2.

Фесенко Т.В.,Покровський В.О., СуровцеваН.І., Єременко Г.М., Смірнова Н.П., Боряк О.А.,ШелковськийB.C., Косевич М.В.

                          

125

12

ДЕСТРУКЦІЯ КАРБАМІДФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ НАПОВНЕНОЇ КРЕМНЕЗЕМНИМИ МАТЕРІАЛАМИ.

Горелов Б.М., Мищенко В.М., Гірченко А.Г.

                          

136

13

ХІМІЧНО АКТИВОВАНЕ БУРЕ ВУГІЛЛЯ ЯК ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ З ОРГАНІЧНИМ ЕЛЕКТРОЛІТОМ.

Тамаркіна Ю.В., Мисик Р.Д., Кучеренко В О.,Шендрік Т.Г.

                          

147

14

ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІСИЛОКСАНОВИХ КСЕРОГЕЛІВ, ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ КАРБОКСИЛЬНИМИ ГРУПАМИ.

Дударко О.А., Зуб Ю.Л., Яронець М., Вайт М. Дж., Квіхуа Янг

                          

155

                                                 Наноматеріали та нанотехнології

15

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК FeЗO4 , ОДЕРЖАНИХ РІДИННО- І ТВЕРДОФАЗНИМ СИНТЕЗОМ.

Горбик П.П., Міщенко В.М., Абрамов М.В.,Усов Д.Г.,
Трощенков Ю.М.

                           

165

16

СИНТЕЗ КВАНТОВОРОЗМІРНИХ ВІСКЕРІВ ZnOІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЕМІСІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.

Горбик П.П., Дадикін О.А., Дубровін І.В., Кашин Г.М.,
Демченко Ю.О.

                           

177

17

СИНТЕЗ І СТРУКТУРА ПОРОЖНИННИХ НАНОСФЕР ДІОКСИДУ ТИТАНУ.

Горбик П.П., Дубровін І.В., Демченко Ю.О., Кашин Г.М.

                          

185

18

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА У ДВОВИМІРНИХ СТРУКТУРАХ МАКРОПОРИСТОГО КРЕМНІЮ.

Іванов В.І., Карачевцева Л.А., Литвиненко О.О., Паршин К.А., Стронська О.Й.

                          

193

19

ВПЛИВ УМОВ СИНТЕЗУ НА РОЗМІР НАНОЧАСТИНОК ЗАЛІЗА.

Бичко І.Б., Калішин Є.Ю., Стрижак П.Є.

                         

200

20

СТВОРЕННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМ «МЕЗОПОРИСТА НЕОРГАНІЧНА МАТРИЦЯ/ОКСИД ЦИНКУ».

Кишеня Я.В., Тельбіз Г.М., Гребенніков В.М., Манорик П.А.

                         

208

21

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕН - ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ.

Котенок О.В., Махно С.М., Приходько Г.П., Семенцов Ю.І.

                        

213

22

ІНКАПСУЛЮВАННЯ НАНОЧАСТИНОК AgIКРЕМНЕЗЕМОМ.

Мудрак І.М., Сторожук Л.П., Горбик П.П., Гуня Г.М.,
Даниленко М.І.

                         

219

23

ВПЛИВ ВМІСТУ МІДІ НА ТЕКСТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МІДЬЦИРКОНІЙОКСИДНИХ НАНОФАЗНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ.

Дейнега І.В., Долгіх Л.Ю., Стара Л.О., Пахарукова В.П.,
Мороз Е.М., Стрижак П.Є.

                        

225

24

ВПЛИВ НАНОЧАСТОК ОКСИДУ ЗАЛІЗА НА ТЕРМІЧНУ ДЕСТРУКЦІЮ АДСОРБОВАНОГО НА КРЕМНЕЗЕМІ ПОЛІМЕТИЛФЕНІЛСИЛОКСАНУ.

Богатирьов В.М., Галабурда М.В., Покровський В.O.,
Місчанчук Б.Г.

                         

234

25

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЦИРКОНІЮ ТА ЦЕРІЮ.

Сулим І.Я., Борисенко М.В., Тіньков В.О., Борисенко Л.І.

                         

243

26

ЛАЗЕРНО-ДЕСОРБЦІЙНА МАСС-СПЕКТРОМЕТРІЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ЕПОКСИДНА СМОЛА - МОДИФІКОВАНИЙ ДІОКСИД КРЕМНІЮ.

Горелов Б.М., Громовий Т.Ю.

                         

252

Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні.

Моделювання процесів на поверхні

27

ЕФЕКТИВНА ДІЕЛЕКТРИЧНА ПРОНИКНІСТЬ МАТРИЧНИХ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ З СФЕРИЧНИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ.

Гречко Л.Г., Клименко В.Е., Покотило О.Я., Шкода Н.Г., Шостак С.В.

                         

266

28

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З МЕТАЛЕВИМИ НАНОШАРАМИ НА ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА.

Лерман Л.Б., Лющенко М.А., Криворучко Я.С.

                        

271

29

НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ РОЗКЛАД ШВИДКОСТІ БРОУНІВСЬКОГО МОТОРА З ФЛУКТУАЦІЯМИ ЗНАКУ ПОТЕНЦІАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ.

Чернова Г.А., Корочкова Т.Е., Розенбаум В.М.

                       

278

                                                    Медико-біологічні проблеми поверхні

30

МЕМБРАНОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНОГО КРЕМНЕЗЕМУ.

І.І.Геращенко

                       

288

31

ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАТІОННИХ ПОВЕХНЕВО-АКТИВНИХ АНТИСЕПТИКІВ У СКЛАДІ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ НАНОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ       ЕНТЕРОСОРБЦІЇ.

О.О. Пентюк, О.А. Вільцанюк, М.О. Хуторянський,
О.В. Ільченко

                       

307

32

АКТИВУЮЧА ДІЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК НА СПЕРМАТОЗОЇДИ.

Іванов Л.В., Крамар М.Й., Черта В.П., Коваленко С.Н,
Картель М.Т., Губін Ю.І.

                       

214

33

ЗАКОНОМІРНОСТІ АДСОРБЦІЇ ПРИРОДНИХ БІОАКТИВНИХ СПОЛУК НА ПОВЕРХНІ НАНОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ.

Погорєлий В.К

                       

322

                                                                          Хроніка

 

70-річчя професора В.А. Тьортих

                                     

350

 

Міжнародний симпозіум, присвячений 80-річчю з дня народження академіка О.О. Чуйка

352