"Поверхня"  2013, Вип.5(20)

Зміст

 

Стр.

Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні. Моделювання процесів на поверхні

1.

ПРОСТОРОВА БУДОВА НАНОЧАСТИНОК БІНАРНИХ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК СКЛАДУ АВ

А.Г.Гребенюк

3

 

2.

БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОКЛАСТЕРІВ ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ ФОРМИ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОДНУ І ДВІ МОНОВАКАНСІЇ

О.С. Карпенко, В.В. Лобанов, М.Т. Картель

14

3.

СТРУКТУРА ДИМЕРНИХ АДСОРБЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ Ge  НА ГРАНІ Si(001)

О.І. Ткачук, М.І. Теребінська, В.В. Лобанов

26

4.

МОДЕЛІ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ

Я.С. Криворучко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода

34

5.

РОЗСІЯННЯ ПЛОСКИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ПОРОЖНИСТОЮ БАГАТОШАРОВОЮ ВУГЛЕЦЕВОЮ НАНОТРУБКОЮ

В.І. Канєвський, В.М. Розенбаум, Д.І. Побокін, Л.І. Трахтенберг

48

6.

КВАНТОВОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРТОСИЛІКАТНОЇ КИСЛОТИ З ЛУГАМИ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

А.А. Кравченко, А.Г. Гребенюк, В.В. Лобанов,Є.М. Дем’яненко, О.М. Цендра

63

7.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ТА ЛАЗЕРНИЙ ВІДПАЛ НЕСТЕХІОМЕТРИЧНИХ ПЛІВОК SiOx

О.О. Гаврилюк, О.Ю. Семчук

69

8.

СПЕКТРОСКОПІЯ ФУЛЕРЕНОПОДІБНИХ МОЛЕКУЛ ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ

О.В. Філоненко, В.В. Лобанов

83

Фізико-хімія поверхневих явищ

9.

СОРБЦІЯ НІТРАТУ СВИНЦЮ (II) НАНОПОРИСТИМИ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Д.Ю. Ляшенко

                  

92

10.

ОСОБЛИВОСТІ комплексоутворення НА ПОВЕРХНІ кремнезему, ЩО МІСТиТЬ тіоСЕчОвиНну ГРУПУ

Г.І. Назарчук, Н.В. Столярчук, І.В. Мельник, В.П. Гончарик, Ю.Л. Зуб

                  

102

11.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРИЕТИЛАМІНУ З ПОВЕРХНЕЮ КРЕМНЕЗЕМУ

О.О. Дудік

                  

112

12.

ХІТОЗАН ТА ЙОГО ПОХІДНІ, ЯК ЕФЕКТИВНІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МЕТАЛІВ

Т.М. Будняк, В.А. Тьортих, Е.С. Яновська

                  

118

13.

СИНТЕЗ ТА СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ ЦЕЛЮЛОЗНО-НЕОРГАНІЧНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ ЦЕЗІЮ-137

В.В. Галиш, М.Т. Картель, В.В. Мілютін

                  

135

14.

ЛІТІЙОВАНІ ФОСФАТИ ЗАЛІЗА ТА ДЕЯКИХ D-МЕТАЛІВ: СИНТЕЗ У РОЗПЛАВАХ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОДНІ ВЛАСТИВОСТІ

С.М. Мальований, Е.В. Панов, Ю.О. Тарасенко, М.Т. Картель

                  

144

15.

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СІРКОВОДНЮ ТА КИСНЮ З АКТИВНИМ ВУГІЛЛЯМ

С.В.Журавський, Г.О.Каленюк, М.Т.Картель, Ю.О.Тарасенко, В.Д.Хаврюченко, Ю.О.Безносик

                  

155

16.

ГАЗОФАЗНЕ сольвато-стимульоване АДСОРБЦійНЕ МОДИФікуВАНня НАНОКРЕМНЕЗЕМу ВАЗЕЛіНОВиМ МАСЛОМ

Л.В.Носач

                  

168

Наноматеріали і нанотехнології

17.

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КВАРЦОВИХ СТЕКОЛ, ЛЕГОВАНИХ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ

М.В. Борисенко, О.К. Фролова, Л.І. Борисенко, І.Я. Сулим, М.В. Галабурда, В.М. Богатирьов

                  

174

18.

ТЕРМІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ПОЛІДИМЕТИЛСИЛОКСАНУ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ, МОДИФІКОВАНОГО Fe2O3.

В.М. Богатирьов, М.В. Галабурда, В.О. Покровський, Б.Г. Місчанчук

                  

182

19.

СИНТЕЗ НАНОРОЗМІРНОГО TIO2 НА ПОВЕРХНІ ПІРОГЕННОГО АЛЮМОТИТАНОКРЕМНЕЗЕМУ

Є.M. Пахлов, В.І. Зарко, О.В. Гончарук, О.І. Оранська, Е.Скварек, В.Януш

                  

191

20.

СИНТЕЗ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОСТРУКТУР CUS/CDS ТА AG2S/CDS

С.Л. Прокопенко, Г.М. Гуня, С.М. Махно, П.П. Горбик

                  

200

21.

ТЕРМІЧНА ДЕСТРУКЦІЯ НАНОКОМПОЗИТІВ ЕПОКСИДНА СМОЛА-КРЕМНЕЗЕМ

Н.В. Сігарьова, Б.М. Горєлов, Д.Л. Старокадомський

                  

206

22.

МАС–СПЕКТРОМЕТРІЯ ПРОДУКТІВ ДЕСТРУКЦІЇ КОМПОЗИТІВ ПОЛІЕФІРНА СМОЛА – НАНОКРЕМНЕЗЕМ

Б.М.Горєлов, Т.Ю.Громовий, Н.В.Сигарьова

                  

215

Медико-біологічні проблеми поверхні

23.

ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТНИХ НАНОЧАСТИНОК З КЛІТИНАМИ

С.П. Туранська, А.П. Кусяк, В.В. Туров, П.П. Горбик

                  

227

24.

МАГНІТНІ РІДИНИ НА ОСНОВІ ЦИСПЛАТИНУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАНЬ В ОНКОТЕРАПІЇ

М.В. Абрамов

                  

247

25.

ІММОБІЛІЗАЦІЯ УРЕАЗИ НА СФЕРИЧНИХ ПОЛІСИЛОКСАНОВИХ НОСІЯХЗ БІФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

Р.П. Погорілий, І.В. Мельник, Ю.Л. Зуб

                  

257

26.

АДСОРБЦІЯ КОМПЛЕКСІВ ЦИС-ДИХЛОРДІАМІНПЛАТИНИ НАНОРОЗМІРНИМ ПІРОГЕННИМ КРЕМНЕЗЕМОМ

О.М. Камінський, Н.В. Кусяк, А.Л. Петрановська, С.П. Туранська, П.П. Горбик

                  

270

27.

Вплив органічних речовин і хлористоводневої кислоти на будову гідратної оболонки панкреатину

Л.П. Морозова, А.П. Угнівенко, Т.В. Крупська, І.С. Чекман, В.В. Туров

                  

279

28.

ВПЛИВ ІММОБІЛІЗОВАНОГО АЛЬБУМІНУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМАХ З КЛІТИНАМИ

Н.Ю. Клименко, О.А. Новікова, Б.Г. Місчанчук, Н.П. Галаган

                  

291

29.

ВПЛИВ ЕнтеросорбентІв на всМОКТУВАННЯ D-ксилозИ в кишечникУ лабораторнИх ТВАРИН: фІзико-хІмІчНий аспект  

А.І. Маркіна, І.І. Геращенко

                  

301

 

Юбілеї

 
 

75-річчя професора Г.М.Єременко

308

 

75-річчя професора Ю.О.Тарасенка

310

 

Події

 
 

Присудження почесного звання доктора honoris causa професору Володимиру Мусійовичу Гуньку

312