"Поверхня"  2011, вип.3(18)

Зміст

 

 

стр.

Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні.

Моделювання процесів на поверхні.

1.

ТЕПЛОВА ІСТОРІЯ ПРИ ЛАЗЕРНОМУ НАГРІВІ ПОВЕРХНІ

 ТВЕРДОГО ТІЛА

О.Ю. Семчук, Л.Б. Лерман, М. Вілландер, О. Нур

              

 

7

2.

ВЗАЄМОДІЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ МОЛЕКУЛ З ПОВЕРХНЕЮ  КРЕМНЕЗЕМУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КВАНТОВОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
О.А. Казакова

              

13

3.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ОЦІНКА ВМІСТУ ВОЛОГИ В ҐРУНТАХ

 Я.С. Криворучко

              

22

4.

ВПЛИВ МЕТАЛУ НА ПОВЕРХНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВПРОВІДНИКА
Л.Г. Ільченко, В.В. Ільченко, В.В. Лобанов

              

29

5.

ВУГЛЕЦЕВІ НАНОСТРУКТУРИ: ТОПОЛОГІЯ, ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ
А.В. Михайленко, С.Ю. Смик, Ю.А. Куницький

                     

50

Фізико-хімія поверхневих явищ 

6.

СОРБЦІЯ ФОСФАТ- І АРСЕНАТ-ІОНІВ З РОЗЧИНІВ МІШАНИМИ ГІДРОКСИДАМИ ТИТАНУ ТА ЛАНТАНУ

Т.В. Ліснича, О.П. Зикова, Т.А. Ходаковська, В.С. Александрова, Н.М.Вислогузова, С.О. Кириллов              

              

103

7.

АДСОРБЦІЯ ПЕРВИННИХ АЛІФАТИЧНИХ АМІНІВ НА ПОВЕРХНІ НАНОРОЗМІРНИХ ОКСИДІВ
О.О. Дудік, Т.В. Кулик, Б.Б. Паляниця, С.С. Тарнавський  

              

107

8.

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НА РОЗПОДІЛ ЛЕТКИХ ДОМІШОК МІЖ ПОВЕРХНЕЮ ТВЕРДИХ АЕРОЗОЛІВ ТА АТМОСФЕРОЮ

В.Й. Богилло, М.С. Базилевська

                

118

9.

СОРБЦІЙНІ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КАДМІЙВМІСНИХ ПОРОШКІВ ТіО2
Т.О. Халявка

                 

127

10.

ІММОБІЛІЗАЦІЯ УРЕАЗИ НА  ПОЛІ(3-МЕРКАПТОПРОПІЛ)СИЛОКСАНОВИХ НОСІЯХ
Р.П. Погорілий, В.П. Гончарик, Ю.Л. Зуб

               

132

11.

УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ФОРМИ ПІКУ В ДЕСОРБЦІЙНІЙ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ
О.М. Перегудов, В.Ю. Ілляшенко, О.М. Бугай,  В.Д. Чіванов, О.В. Севериновська

              

142

12.

АДСОРБЦІЯ КАТІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ПОВЕРХНІ НАНОРОЗМІРНОГО МАГНЕТИТУ
Н.В. Кусяк, О.М. Камінський, А.Л. Петрановська, П.П. Горбик

               

151

13.

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ ПОЛІХЛОРТРИФТОРЕТИЛЕН/ЙОДИД МІДІ
Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, П.П. Горбик

              

156

14.

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ  МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО СУЛЬФІДУ СРІБЛА
С.Л. Прокопенко, С.М. Махно, П.П. Горбик

              

161

15.

ГІДРОКСИД ТИТАНУ ЯК СОРБЕНТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ПАЛАДІЮ(ІІ)
Т.С. Псарева, Л.П. Тіхонова, О.П. Кобулей, Т.А. Шапошникова

              

166

16.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА
Н.В. Витюк, Н.П. Смирнова, Т.А. Буско, Н.П. Кулиш

                 

174

17.

ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СПОЛУК СІРКИ ПРИ СИНТЕЗІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ З БІСУЛЬФАТУ ГРАФІТУ ЗА ДАНИМИ РФС
Д.Б. Насєдкін, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто

               

180

18.

ІОНОУТВОРЕННЯ МЕТИЛЕНОВОГО БЛАКИТНОГО НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ

В.О. Габович, В.О. Покровський

              

191

19.

ВПЛИВ ПРИРОДИ ПОЛІМЕРІВ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ
Л.С. Андрійко, Н.В. Гузенко, В.І. Зарко, О.В. Гончарук,  В. Януш, Є. Шкварек, В.М. Гунько

               

196

20.

ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ТА ДОЗИМЕТРИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТКАНИНО-ЕКВІВАЛЕНТНИХ ЛЮМІНОФОРІВ
М.В. Ігнатович

              

206

Наноматеріали і нанотехнології 

21.

СИНТЕЗ ПОРОЖНИННИХ НАНОСФЕР З ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ/ТИТАНУ
П.П. Горбик, І.В. Дубровін, Г.М. Кашин, Ю.О. Демченко

             

 

212

22.

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ  ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
А.Г. Гірченко, Б.М. Горєлов, С.П. Малашенков,  В.М. Міщенко, Д.Л. Старокадомський, Ю.А. Шевляков

             

222

23.

ВПЛИВ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ОБРОБКИ НА ДИСПЕРСНІСТЬ І МАГНІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТЕТИЧНОГО МАГНЕТИТУ
П.П. Горбик, І.В. Дубровін, А.Д. Четиркін, М.В. Абрамов

               

238

24.

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ МАГНІТНИХ РІДИН НА ОСНОВІ НАНОРОЗМІРНОГО Fе3O4
П.П. Горбик, М.В. Абрамов, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, Є.В. Пилипчук, О.І. Оранська, О.О. Кончиц, Ю.Б. Шевченко

             

245

25.

ВПЛИВ НАНОРОЗМІРНОЇ БАКТЕРИЦИДНОЇ ДОБАВКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ НИТОК
Л.С. Дзюбенко, М.В. Цебренко, О.О. Сап’яненко,  П.П. Горбик, І.А. Мельник

             

258

26.

МАГНІТНІ РІДИНИ ТА НАНОКОМПОЗИТИ  НА ОСНОВІ Fe3O4

Л.С. Семко, С.В. Хуторний, V.В. Абрамов, П.П. Горбик, Л.С. Дзюбенко, О.І. Оранська

              

265

27.

ОСЦИЛЯЦІЇ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У КВАНТОВИХ ЯМАХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ
Фреїк Д.М., Юрчишин І.К., Чобанюк В.М.

             

 

275

28.

ОСЦИЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ПЛІВКАХ ПОНИЖЕНОЇ РОЗМІРНОСТІ, ОБУМОВЛЕНІ  КВАНТОВО-РОЗМІРНИМ ЕФЕКТОМ
Д.М. Фреїк, Л.Т. Харун, І.К. Юрчишин

             

 

 

283

Медико-біологічні проблеми поверхні

29.

СИНТЕЗ ВУГЛЕЦЕВО-МІНЕРАЛЬНИХ СОРБЕНТІВ З ПОЛІПШЕНИМИ ТЕРАПЕВТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
С.С. Ставицька, Т.П. Петренко, Н.В. Сич, В.М. Вікарчук

              

 

295

30.

ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ: ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ
В.Г. Ніколаєв, І.І. Геращенко, М.Т. Картель, Н.М. Гуріна, О.М. Бакалінська, В.В. Сарнацька, Є.А. Снєжкова, К.І.Бардахівська, Л.О. Сахно

              

 

 

 

310

31.

ВПЛИВ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ НА ПРОРОСТАННЯ ПШЕНИЦІ ТА СТАН ВОДИ В ЇЇ КОРЕНЯХ 

В.В. Туров, О.В. Юхименко

              

320

32.

ВЗАЄМОДІЯ ЛЕЦИТИНУ З ПОВЕРХНЕЮ  ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ 
Л.С. Андрійко, М.Л. Малишева, В.І. Зарко, В.М. Гунько

              

 

333

33.

СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ МАГНІТОЧУТЛИВИХ  НАНОКОМПОЗИТІВ, ЩО МІСТЯТЬ БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ
С.П. Туранська, А.Д. Четиркін, І.В. Дубровін, В.В. Туров, П.П. Горбик

              

343

 

Юбілеї

 

 

60-річчя професора В.В. Турова

          

367

 

60-річчя професора В.М. Гунька 

          

368