"ПОВЕРХНя"  2010, ВиП.2(17) 

 

зміст

 

Стр.

До 80-річчя академіка НАН України О.О.Чуйка  

4

Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні.

Моделювання процесів на поверхні

1.

ВІДБИТТЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО  ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД БАГАТОШАРОВИХ МЕТАЛЕВИХ НАНОПОКРИТТІВ
Л.Б. Лерман, М.А. Лющенко, Я.С. Криворучко

                       

 7

2.

ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З РЕЧОВИНОЮ: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
С.М. Махно, П.П. Горбик

                   

 14

3.

ПОЗИТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ НАДПРОВІДНИКІВ YBa2Cu3O7-δ, ОПРОМІНЕНИХ МАЛИМИ ФЛЮЕНСАМИ ШВИДКИХ НЕЙТРОНІВ
Б.М. Горєлов

                  

 19

4.

ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖІ ПОДІЛУ КРЕМНЕЗЕМ – ВОДНИЙ РОЗЧИН ЕЛЕКТРОЛІТУ
А.А. Кравченко

                  

 32

5.

ФРАГМЕНТАЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ІОНА ПІРИДОКСИНУ ТА МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ПРОТОНОВАНОГО ІОНА ПІРИДОКСИНУ НА ПОВЕРХНІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ
М.І. Теребінська, І.В. Шмиголь, А.М. Дацюк, В.В. Лобанов, В.О. Покровський

                    

 42

6.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ РОСТУ КРИСТАЛА ГІДРОКСИАПАТИТУ

А.П. Головань, І.В. Головань, Є.М. Дем'яненко

                  

 51

Фізико-хімія поверхневих явищ

7.

МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ СИСТЕМ

В.О. Покровський

                        

 63

8.

ПОТРІЙНІ ПОВЕРХНЕВІ КОМПЛЕКСИ В СИСТЕМАХ ОКСИД – ІОНИ МІДІ – ОРГАНІЧНИЙ ЛІГАНД
Н.М. Власова

                    

 94

9.

ТЕРМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ,  МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДОМ МІДІ
О. І. Оранська

                  

 105

10.

ВПЛИВ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ НА МОРФОЛОГІЮ ОКСИДУ ЦИНКУ,  ОДЕРЖАНОГО З ЦИТРАТНИХ РОЗЧИНІВ
І.В. Романова

                         

 112

11.

ДОЛІДЖЕННЯ Cr(acac)3 НА ПОВЕРХНІ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ МЕТОДАМИ ТПД–МС, УФ ТА ІЧ СПЕКТРОСКОПІЇ
Л. О. Давиденко, Б. Г. Місчанчук , В. О. Покровський, І. В. Бабич, Ю. В. Плюто

                  

 119

12.

АДСОРБЦІЙНА СИСТЕМА  «ПОЛІГІДРИДСИЛОКСАН – БЛАГОРОДНИЙ МЕТАЛ» ЯК ТРИГЕР
Ю.О. Тарасенко, Г.О. Каленюк, В.Є. Клименко, В.С. Куць

                  

 129

13.

ЗАРЯДОВИЙ СТАН ІОНІВ МАНГАНУ ТА СРІБЛА В МОНОКРИСТАЛАХ ЛЕГОВАНОГО ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ:  ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
М. Ігнатович, А. Келемен

                   

 146

14.

РЕГУЛЮВАННЯ ГІДРОФІЛЬНО-ГІДРОФОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

ПОВЕРХНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ МІКРОВОЛОКНИСТИХ  МАТЕРІАЛІВ
Л.С. Дзюбенко, О.О. Сап’яненко, П.П. Горбик,  М.В. Цебренко, І.А. Мельник

                  

 153

15

ВПЛИВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ  НА ФОРМУВАННЯ ДЕФЕКТІВ В ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ЗМІШАНИХ ОКСИДАХ SiO2 – TiO2 – ZrO2
Н.В. Вітюк, Г.М. Єременко, Н.П. Смірнова, І.П. Биков 

                       

 161

16.

ФОТОКАТАЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ У ВОДНОМУ РОЗЧИНІ
С.Л. Прокопенко, В.В. Осіпов, В.М. Міщенко

                               

 172

Наноматеріали і нанотехнології

17.

ВПЛИВ УМОВ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОКСИДНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ NiO/SiO2
В.М. Богатирьов, Л.І. Борисенко, О.І. Оранська, В.М. Гунько, Р. Лебода, Я. Скубiшевська-Зіємба

                   

178

18.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ НАНОБЛОКІВ У ТЕРМОРОЗШИРЕНОМУ ГРАФІТІ
Д.Б. Насєдкін, І.В. Бабіч, Ю.В. Плюто

                    

190

19.

ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ ОКСИДІВ МАРГАНЦЮ  ТА ЦЕРІЮ, ОДЕРЖАНИХ З ЦИТРАТНИХ РОЗЧИНІВ
І.А. Фарбун, І.В. Романова, С.А. Хайнаков, С.О. Кириллов

                       

197

20.

ВПЛИВ НЕКОВАЛЕНТНОГО МОДИФІКУВАННЯ НА СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК
Є.О. Ковальська, С.Я. Бричка, М.Т. Картель, І.Б. Янчук, 

В. Матолін, М. Ворохта

                           

205

21.

СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУР З КРИСТАЛІЧНОГО ОКСИДУ ЦИНКУ

П.П. Горбик, І.В. Дубровін, Ю.О. Демченко, Г.М. Кашин, Ю.М. Литвин

                         

214

22.

ГАЗОФАЗНЕ СОЛЬВАТО-СТИМУЛЬОВАНЕ АДСОРБЦІЙНЕ МОДИФІКУВАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО КРЕМНЕЗЕМУ  НЕЛЕТКИМИ ОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ
Є.П. Воронін, Л.В. Носач, В.М. Гунько

                    

221

23.

МОДЕЛЮВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НАНОКОМПОЗИТНИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИАПАТИТУ − АЛЬБУМІНУ −ЖЕЛАТИНИ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ
А.П. Головань, А.О. Ругаль, В.М. Гунько, В.М. Барвинченко,  Я. Скубишевська-Зіємба, Р. Лебода, Т.В. Крупська, В.В. Туров

                  

244

24.

РОЗРОБКА ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПІРОГЕННОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  НАНООКСИДІВ
Ю.С. Тарасевич, П.П. Горбик

                  

266

25.

МАГНІТОЧУТЛИВІ АДСОРБЕНТИ НА ОСНОВІ АКТИВОВАНОГО

ВУГІЛЛЯ: СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ
В.М. Міщенко, М.Т. Картель, В.А. Луценко,  А.Д. Ніколайчук, Н.В. Кусяк, О.М. Кордубан, П.П. Горбик

                  

276

Медико-біологічні проблеми поверхні

26.

МАГНІТОКЕРОВАНИЙ ТРАНСПОРТ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ:  СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
П.П. Горбик, І.В. Дубровін, А.Л. Петрановська,  М.П. Турелик, Л.П. Сторожук, В.М. Міщенко,  М.В. Абрамов, С.П. Туранська, С.М. Махно,  Є.В. Пилипчук, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук'янова, А.П. Шпак, А.М. Кордубан

                            

287

27.

АДСОРБЕНТИ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ

 Н.В. Роїк

                  

299

28.

ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  ФІТОКОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА НАНОКРЕМНЕЗЕМУ
Н.О. Ліпковська, В.М. Барвінченко, Н.Ф. Косачевська

                  

322

29.

ХІМІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТОКЕРОВАНИХ АДСОРБЕНТІВ  ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ
Л.С. Семко, С.В. Хуторний, Л.П. Сторожук, Л.С. Дзюбенко,  Н.В. Абрамов, П.П. Горбик

                      

330

30.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ
О.М. Гаркуша, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, П.П. Горбик

                     

340

31.

НАНОКОМПОЗИТИ У НЕЙТРОНОЗАХВАТНІЙ ТЕРАПІЇ
С.П. Туранська, М.П. Турелик, А.Л. Петрановська, В.В. Туров, П.П.Горбик

                    

355

32.

ДВАДЦЯТЬ РОКІВ СПІЛЬНІЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІЙ  ЛАБОРАТОРІЇ ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ  ім. О.О. ЧУЙКА НАН УКРАЇНИ ТА ВІННИЦЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. М.І. ПИРОГОВА

І.І. Геращенко, М.Б. Луцюк

                  

 

375

Юбілеї

 

     70-річчя професора В.К. Погорєлого

   

381

 

60-річчя професора П.П. Горбика 

    

383