"хімія, фізика і технологія поверхні"  2003

зміст

 

Стр

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НА ПОВЕРХНІ ТВЕРДИХ ТІЛ

1. 

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ З Α-СПІРАЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ МОЛЕКУЛИ СИРОВАТКОВОГО АЛЬБУМІНУ ЛЮДИНИ

А.М. Дацюк, В.В. Лобанов, А.Г. Гребенюк, О.О. Чуйко

                             

 

 

4

2

СИЛИ ЗОБРАЖЕННЯ МІЖ БЛИЗЬКО РОЗДІЛЕНИМИ ДІЕЛЕКТРИКАМИ

Т.В. Горайчук, Л.Г. Ільченко

                             

 

11

3

СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КЛАСТЕРІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ

П.О. Кузема

                             

 

18

ХЕМОСОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ

4

    ХЕМОСОРБЦІЯ ГЕКСАМЕТИЛДИСИЛАЗАНУ НА ПОВЕРХНІ ПІРОГЕННОГО КРЕМНЕЗЕМУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ТИТАНУ ТА ВАНАДІЮ

А.Г. Дяченко, М.В. Борисенко

                             

 

26

5

CОРБЦІЯ ЗОЛОТА(III) З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІСИЛОКСАНОВИХ КСЕРОГЕЛІВ, ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ТІОСЕЧОВИННИМИ ГРУПАМИ

І.В. Мельник, В.Я. Демченко, Ю.Л. Зуб, О.О. Чуйко

                             

 

31

6

РЕАКЦІЯ ГІДРОСИЛІЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ГІДРИДКРЕМНЕЗЕМ ‑ 2‑ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

Ю.М. Больбух, В.А. Тьортих

                             

 

37

7

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ З ВИСОКОДИСПЕРС-НИМ КРЕМНЕЗЕМОМ

Н.В. Гузенко

                             

 

44

8

    ТЕМПЕРАТУРНО-ПРОГРАМОВАНА ДЕСОРБЦІЙНА МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ У ВИВЧЕННІ ГЕТЕРОГЕННОГО ОЗОНОЛІЗУ БУТОКСИАЕРОСИЛУ

Т.В. Скоробогатий, В.О. Покровський

                             

 

52

9

ХІМІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МЕТАЛІВ ПІДГРУПИ МІДІ З ОКИСНЕНИМ ВУГІЛЛЯМ

С.А. Копил

                             

 

56

10

ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ЗА УЧАСТЮ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ У КОМІРЦІ З РОЗДІЛЕНИМИ ПРОСТОРАМИ

І.М. Духно, А.О. Лисенко , В.Є. Гоба, Ю.О. Тарасенко

                             

 

64

ФОТОХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПОВЕРХНІ

11

ФОТОІНДУКОВАНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ ЕЛЕКТРОНА ЗА УЧАСТЮ АНТРАЦЕНУ ТА N,N‑ДИМЕТИЛАНІЛІНУ НА ПОВЕРХНІ КСЕРОГЕЛІВ ТИТАНОКРЕМНЕЗЕМУ

Г.М. Старух

                             

 

71

12

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ TIO2/ZRO2 ПЛІВОК ДЛЯ ФОТОКАТАЛІТИЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ CR(VI) У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Н. Вітюк, Я. Дивінський, Г. Єременко, Н. Смірнова, О. Оранська

                             

 

76

13

ВПЛИВ НАНОРОЗМІРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОСНОВІ ТІО2 НА ОКИСНЮВАЛЬНУ ДЕСТРУКЦІЮ ФЕНОЛІВ

О.Г. Сіренко, В.В. Осипов, В.М. Міщенко

                             

 

82

14

ФОТОКАТАЛІТИЧНА ДЕГРАДАЦІЯ РОДАМІНУ 6Ж НА TIO2/SIO2 НАНОКОМПОЗИТАХ

О. Якименко, Н. Смірнова, Г. Єременко

                             

 

87

15

РОЗПОДІЛ СВІТЛА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПЕРЕБІГ ПОШАРОВОЇ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ОЛІГОЕФІРАКРИЛАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ, НАПОВНЕНИХ КРЕМНЕЗЕМОМ

Д.Л. Старокадомський

                             

 

93

 

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВЕРХНІ

16

СТАБІЛЬНІСТЬ СУСПЕНЗІЙ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ У ПРИСУТНОСТІ БІЛКІВ

І.В. Михайлова

                             

99

17

АДСОРБЦІЯ КВЕРЦЕТИНУ НА ПОВЕРХНІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ В ВОДНИХ СУСПЕНЗІЯХ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

О.О. Казакова, В.М. Гунько, Н.О. Липковська, Є.П. Воронін,
В.К. Погорєлий

                             

107

18

ВПЛИВ АДСОРБЦІЙНОГО І ХІМІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХНІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ НА АДСОРБЦІЮ ХОЛЕВОЇ КИСЛОТИ

Л.О. Бєлякова, А.М. Варварін, Н.В. Роїк

                             

115

19

ВИВЧЕННЯ МІЖФАЗНИХ ВЗАЄМОДІЙ У СИСТЕМІ КЛІТИНИ/ВОДА/КРЕМНЕЗЕМ МЕТОДОМ Н ЯМР СПЕКТРОСКОПІЇ

С.П. Горбик, В.В. Туров, О.О. Чуйко

                             

123

20

ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЇ ЙОДУ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМУ, МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ ТА БІЛКОМ

О.Є. Вороніна, Н.В. Гузенко

                             

128

21

ВИВЧЕННЯ БІОСУМІСНОСТІ ТА БІОСТАБІЛЬНОСТІ ФТОРВМІСНИХ ПОЛІУРЕТАНІВ

Л.Н. Жернова, Г.Г. Луговська, Н.А. Галатенко, Е.С. Савицька, Л.Ф. Наражайко

                             

134

НАНОТЕХНОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ 

22

НАНОКОМПОЗИТИ КРЕМНЕЗЕМ-ПОЛІАНІЛІН: СПЕКТРОСКОПІЯ ВИДИМОЇ ОБЛАСТІ

В.І. Вознюк, В.В. Янишпольський, В.A. Tьортих, Ю.К. Оніщенко

                             

140

23

ТЕРМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ

А.В. Бричка, Г.П. Приходько, С.Я. Бричка, О.І. Оранська,
В.М. Огенко

                             

145

24

ЗАЛЕЖНІСТЬ БУДОВИ ПОВЕРХНІ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ ВІД СПОСОБУ ЙОГО ОДЕРЖАННЯ

І.Г. Сидоренко, В.М. Огенко, Г.М. Загоровський, Г.П. Приходько, В.В. Янченко

                             

150

25

МЕЗОПОРУВАТІ СФЕРИЧНО ГРАНУЛЬОВАНІ ФОСФАТИ ТИТАНУ, СИНТЕЗОВАНІ З ТИТАНІЛСУЛЬФАТУ

Г.О. Зайцева, В.В. Стрелко, В.І. Яковлєв

                             

156

26

УТВОРЕННЯ АМОРФНИХ ФАЗ В ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ГРАНІТІВ В ПРОЦЕСІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

О.В. Лажевська

                             

162

27

ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙ ПОЛІУРЕТАН‑МОНТМОРИЛОНІТ

Ю.В. Савельєв, Л.П. Робота, Г.М. Чумікова, Н.І. Левченко,
О.Р. Ахранович

                             

167

28

ТЕРМОСТІЙКІСТЬ ВЕЛИКИХ МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ

С.М. Шевчук, О.О. Заневський

                             

171