ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

 (електронний варіант для скачування )

            Збірник наукових праць “Поверхность” приймає до розгляду статті, що раніше не друкувалися, з пріоритетних галузей хімії та фізики поверхні:

1. теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні. Моделювання процесів на поверхні;

2. фізико-хімія поверхневих явищ;

3. наноматеріали і нанотехнології;

4. медико-біологічні проблеми поверхні.

Питання про відповідність статті профілю збірника вирішується редакційною колегією.

Загальні вимоги. Рукопис статті (2 підписані авторами примірники) подається українською, російською або англійською мовою. Він має містити шифр УДК, анотацію (мовою статті), текст з розміщеними в ньому рисунками та таблицями, перелік бібліографічних посилань, резюме та назву статті англійською, українською та російською. Необхідно одночасно з паперовим варіантом надіслати рукопис в електронному вигляді (текст набирати в редакторі MS Word 2003 або в більш ранніх версіях) на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

При використанні одиниць вимірювання автори мають послуговуватись міжнародною системою одиниць СІ, а також термінологією ІЮПАК для назв хімічних сполук і методів дослідження.

До рукопису необхідно додати експертний висновок (якщо серед авторів є громадяни України), відомості про авторів (місце роботи, посада та науковий ступінь, адреса для листування, включаючи електронну, телефон, прізвище, ім’я, по-батькові) та супровідний лист, в якому необхідно вказати, що рукопис не подавався до інших видань.

Після доробки статті авторами на вимогу редакції (після рецензування) разом з переробленим текстом (2 примірники) повертається перший варіант рукопису. При затримці автором понад 1 місяць первинна дата надходження не зберігається. Відхиливши рукопис, редакція повертає автору лише один примірник.

Невиконання авторами при оформленні рукопису правил оформлення рукопису є підставою для відхилення статті.

Структура рукопису. Рукопис оформлюється наступним чином. Текст (шрифт Times New Roman) набирається через 1 інтервал на сторінках формату А4 (210х297 мм). Поля сторінок – 2,5 см. У першому рядку ліворуч курсивом (11 кеглів) вказується індекс УДК або PACS. Далі великими літерами набирається назва статті (напівжирний, 16 кеглів, по центру сторінки). Потім пропускається рядок (11 кеглів), а далі вказуються автори (12 кеглів, напівжирний, ініціали перед прізвищем). Знову пропускається рядок (11 кеглів), після чого наводиться назва організації (організацій), де виконано роботу, а в наступному рядку – її поштова та електронна адреса (11 кеглів, курсив). Після пропуску рядка (11 кеглів) надається анотація (11 кеглів, курсив, обсягом до 10 рядків) і пропускається 1 рядок (11 кеглів). Далі наводиться текст статті (12 кеглів), причому рекомендується провадити рубрикацію роботи, вказуючи заголовки (напівжирний, 12 кеглів), як-от: вступ, експериментальна частина, результати та їхнє обговорення, висновки (перед заголовком кожної рубрики пропускається 1 рядок 11 кеглів). Остання рубрика – “Література”.

Бібліографічні посилання. Перелік бібліографічних посилань складається в порядку згадування джерел у тексті, де вони зазначаються цифрами у квадратних дужках. Посилання на іноземні джерела наводяться мовою оригіналу. На ненадруковані матеріали посилання не допускаються.

 

Зразок оформлення списку літератури:

Книги:

Котов Е.П., Руденко М.И. Носители магнитной записи. – Москва: Радио и связь, 1990. – 384 с.

Jaroniec M., Madey R. Physical Adsorption on Heterogeneous Solids. – Amsterdam: Elsevier, 1988. – 359 р.

Статті в періодичних виданнях (журналах і збірниках):

Власова Н.Н. Сравнение моделей комплексообразования на поверхности для количественного описания кислотных свойств высокодисперсного кремнезема // Химия, физика и технология поверхности. – 2008. – Вып. 14. – С. 6–15.

Bernal-Uruchurtu M.I., Ortega-Blake I. On the molecular basis of water hydrolysis. A detailed ab initio study // J. Phys. Chem. A. – 1999. – V. 103, N 7. – P. 884–892.

Носач Л.В., Гребенюк А.Г., Воронін Є.П., Кравченко А.А. Будова адсорбційних комплексів тетрацик-ліну на поверхні нанокремнезему // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 409–412.

Матеріали конференцій:

Tricoli A., Graf M., Pratsinis S.E. Optimal doping for enhanced SnO2 sensitivity and thermal stability // European Aerosol Conference (Sept. 9–14, 2007, Salzburg, Austria). – Abstract LP13.

Автореферат дисертації:

Перминова И.В. Анализ, классификация и прогноз свойств гумусовых кислот: Aвтореф. дис. … докт. хим. наук: 02.00.02 / МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2000. – 50 с.

Патент:

Пат. 2187888 Российская Федерация, 7Н04В1/38. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И. –Опубл. 20.08.02. Бюл. № 23

 

Таблиці. Таблиці, якщо їх кілька, нумеруються та наводяться безпосередньо після першого згадування або на наступній сторінці. Заголовки граф необхідно писати повністю, без скорочень, із наведенням одиниць виміру. В таблицях слід вміщувати лише змінні величини, постійні умови експериментів наводяться в тексті або заголовку таблиці в дужках. Примітки до таблиці друкуються безпосередньо після неї. Границі граф мають бути видимими лише в межах їх назв. Необхідно уникати громіздких таблиць і таких, що не розміщуються на сторінці горизонтально.

Ілюстрації. Рисунки (лише в чорно-білому виконанні) надаються в електронному вигляді у форматі BMP, JPEG, TIFF з роздільною здатністю 600dpi, 256 відтінків сірого. Забороняється вставляти рисунки в режимі “поверх тексту”. Графіки будують без координатної сітки, надписи на рисунках мають бути стислими, їх необхідно по можливості замінювати цифрами або літерами, які розшифровуються в підписах до них, криві нумеруються арабськими цифрами. Однотипні криві виконуються в однаковому масштабі на одному рисунку. Рекомендується застосовувати декілька масштабних шкал для об’єднання різних кривих в один рисунок. Зображення на рисунках структурних та інших формул є небажаним.

Поштова адреса редакції: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, редакція збірника «Поверхность», вул. Генерала Наумова, 17, Київ 03164, Україна.

Зразок оформлення статті є доступним на Web-сайті збірника «Поверхность»: http://www.surfacezbir.com.ua. Зразок статті (перегляд).