Окисно-відновні властивості модифікованого киснем та азотом активного вугілля

  • S. V. Zhuravsky Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • A. A. Kaleniuk Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • N. T. Kartel Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • Yu. A. Tarasenko Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України

Анотація

Проведено дослідження кількісного вмісту та якісного складу кисеньвмісних груп у синтетичних вуглецевих матеріалах, отриманих із стирол-дивінілбензольного співполімеру. Визначені електродні потенціали вугілля різних ступенів окиснення. Розглянуто роль гетероатомів кисню та азоту в окисно-відновних процесах, що перебігають на поверхні та за участю активного вугілля.

Посилання

1. Tarkovskaya I.A. Okislennyy ugol'. (Kyiv: Naukova dumka, 1981). [in Russian].

2. Tarasenko Yu.A., Kaleniuk G.O., Klymenko V.E., Kuts V.S. Electrochemical processes in "active carbon - solution of noble metal compound" system. Surface. 2009. 1(16): 87. [in Russian].

3. Zhigach A.F., Stasinevich D.S. Khimiya gidridov. (Leningrad: Khimiya, 1969). [in Russian].

4. Zhuravsky S., Kartel N., Laszlo K., Tarasenko Yu. Obtaining and pore structure of nitrogen-containing synthetic carbons on the basis of copolymer of styrene and divinylbenzene. Surface. 2009. 1(16): 78. [in Russian].

5. Zhuravsky S.V., Kaleniuk A.A., Kartel N.T., Tarasenko Yu.A., Zaitsev Yu.P., Ivanenko I.N. Oxidative sorption of hydrogen sulfide on modified activated carbons. Surface. 2014. 6(21): 68. [in Russian].

6. Tarasenko Yu.A., Kopyl S.A., Lapko V.F., Zarubitskaya L.I., Tomizuka I. Potentsiometricheskoye issledovaniye okislennykh ugey v vodnykh rastvorakh poverkhnostno-neaktivnykh elektrolitov. Zhurnal prikladnoy khimii. 2001. 74(11): 1780. [in Russian].

7. Kopyl S.A., Kuts V.S., Tarasenko Yu.A., Strelko V.V. Fiziko-khimicheskiye kharakteristiki kislorodsoderzhashchego aktivnogo uglya SKN. Korroziya: materialy, zashchita. 2005. 6: 36. [in Russian].

8. Strelko V.V. Selektivnaya sorbtsiya i kataliz na aktivnykh uglyakh i neorganicheskikh ionitakh. (Kyiv: Naukova dumka, 2008). [in Russian].

9. Dukhno I.M., Lysenko A.O., Goba V.E., Tarasenko Yu.O. Okysno-vidnovni protsesy za uchastyu aktyvnoho vuhillya u komirtsi z rozdilenymy prostoramy. Chemistry, Physics and Surface Technology. 2003. 9: 64. [in Ukrainian].

Опубліковано
2016-10-06
Як цитувати
Zhuravsky, S. V., Kaleniuk, A. A., Kartel, N. T., & Tarasenko, Y. A. (2016). Окисно-відновні властивості модифікованого киснем та азотом активного вугілля. Поверхня, (8(23), 131-136. https://doi.org/10.15407/Surface.2016.08.131
Розділ
Фізико-хімія поверхневих явищ