Lobanov, V. V. 2012. «Привітання». Поверхня, вип. 4(19) (Вересень). https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/465.