[1]
V. V. Lobanov, «Привітання», Поверхня, вип. 4(19), Вер 2012.