Lobanov, V. V. «Привітання». Поверхня, вип. 4(19), Вересень 2012, https://surfacezbir.com.ua/index.php/surface/article/view/465.